CAFÉ BJÖRKBACKA, ÖSTERSUND
Ombyggnad av kök

Uppdragsgivare: Östersunds kommun
Bruttoarea:
C:a 150 m2
Byggnadsår: 1922, 2012

Cafe Björkbacka är ett sommarcafé i Björkbackaparken i Östersund som firade 90-årsjubileum 2012. Byggnaden är uppförd på 20-talet och ansluter också till den tidens stilideal med en nyklassicistisk utformning. Det är en enkelt utformad byggnad med en rektangulär huskropp täckt med ett brant valmat tak. Fasadbeklädnaden utgörs av lockläktpanel medan taket är täckt med plåt. Mot sydväst ligger en stor serveringsveranda under tak. Mot nordväst ligger en förstukvist/veranda som används för inlastning till köket. Byggnaden ägs av Östersunds kommun, men verksamheten bedrivs i privat regi.

Uppdraget omfattade en ombyggnad av kökslokalerna, som inte uppfyllde myndighetskraven för verksamheten, samt en översyn av tillgängligheten till och inom byggnaden.

Ambitionen har varit att med så få ingrepp som möjligt tillmötesgå myndigheternas krav på verksamheten. Kökslokalerna har omdisponerats något och försetts med nya ytskikt. Köket har också fått en ny inlastning. Utvändigt har förstukvisten förlängts något pga den nya entrén till inlastningen. Rampen till serveringsverandan har fått en något flackare lutning för att förbättra tillgängligheten.