VATTENFABRIKEN I ÅRE
Nybyggnad

Uppdragsgivare: Vattenbolaget i Åre AB
Bruttoarea: 300 m2
Byggnadsår: 2003

Vattenfabriken ligger strax nordväst om Åre samhälle på en lägda i anslutning till Ullån och väg 638 mot Duved. Ån omges i sitt nedre lopp av små gårdar, karakteristiska för Åredalen, enligt detaljplanens beskrivning.

Byggnaden har utformats med utgångspunkt från kommunens önskemål om en anpassning till den traditionella bebyggelsen. Huset ansluter till sin volym och takvinkel till jordbrukslandskapets lador och logar, men de stora fönstren i produktionshallen och "skorstenarna" visar att det är en modern byggnad. Fasadbeklädnaden är slamfärgad lockläktpanel med linoljefärgsmålade snickeridetaljer. Taktäckningen utgörs av lertegelpannor.

Planlösningen är optimerad utifrån beställarens krav på en rationell byggnad, och är möjlig att bygga till vid en framtida expansion av verksamheten.

Interiör
Interiör
 

Gavel
Gavel mot vägen

Exteriör
Exteriör mot Ullån