PANTBANKEN 2, ÖSTERSUND
Ombyggnad av förrådsbyggnad till affärslokaler, Magasinet Bistro och Café

Uppdragsgivare: Rut Odéns fastigheter AB
Bruttoarea:
C:a 250 m2
Byggnadsår: Tidigt 1897l

Fastigheten är centralt belägen i Östersund och inrymmer förutom förrådsbyggnaden tre gatuhus uppförda vid sekelskiftet. Den har en timmerstomme och liggande träpanel som fasadbeklädnad och taket är täckt med falsad plåt. Ursprungligen användes byggnaden som stall för tillresta, men sedan länge har lokalerna använts som förråd. Fastighetsägarens önskemål är att bygga om bottenvåningen till affärslokaler för ”Hamngatan 12”, som vill utöka sina nuvarande lokaler.

Ombyggnaden ingår i en större satsning, vilken omfattar flera byggnader på fastigheten samt en upprustning av den gamla gårdsmiljön, som bedöms vara en typisk stadsgård från denna epok. Projektet förutsätter en detaljplaneändring vilken även omfattar intilliggande fastigheter.

Pelarstommen bevaras och byggnaden tilläggsioleras invändigt. Renderingen visar ett förslag till ombyggnad där en del av vindsbjälklaget öppnades upp för att ta in dagsljus via de befintliga takkuporna, för att skapa en vacker ljusföring i butiken. I ett senare skede beslöts att en större del av bjälklaget skulle öppnas upp för att skapa en större rymd i lokalerna.

Ombyggnaden påbörjades 2017 och ungefär ett år senare kunde inflyttningen påbörjas.